ΕΞYΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Ρυθμιζόμενες χρεώσεις

Τί είναι «Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις» στους λογαριασμούς ρεύματος

Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις είναι οι χρεώσεις με τις οποίες επιβαρύνονται όλοι οι καταναλωτές που κάνουν χρήση του Εθνικού Ηλεκτρικού Συστήματος.

Οι χρεώσεις αυτές είναι ίδιες για όλους τους καταναλωτές, ανεξαρτήτως του προμηθευτή που έχουν επιλέξει, καθορίζονται βάσει των νομοθετικών διατάξεων και αποφάσεων της Πολιτείας και όχι από τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας ενώ οι τελευταίοι υποχρεώνονται βάσει νομοθεσίας να τις συνεισπράττουν και να τις περιλαμβάνουν στους λογαριασμούς ρεύματος που εκδίδουν και αποστέλλουν στους καταναλωτές.

Τί είναι «Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις» στους λογαριασμούς ρεύματος

Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις είναι οι χρεώσεις με τις οποίες επιβαρύνονται όλοι οι καταναλωτές που κάνουν χρήση του Εθνικού Ηλεκτρικού Συστήματος.

Οι χρεώσεις αυτές είναι ίδιες για όλους τους καταναλωτές, ανεξαρτήτως του προμηθευτή που έχουν επιλέξει, καθορίζονται βάσει των νομοθετικών διατάξεων και αποφάσεων της Πολιτείας και όχι από τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας ενώ οι τελευταίοι υποχρεώνονται βάσει νομοθεσίας να τις συνεισπράττουν και να τις περιλαμβάνουν στους λογαριασμούς ρεύματος που εκδίδουν και αποστέλλουν στους καταναλωτές.

Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις ελέγχονται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και εφαρμόζονται σε όλους τους πελάτες, ανεξάρτητα από τον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας Αναφέρονται και αφορούν τις κάτωθι χρεώσεις:

Δικτύου Μεταφοράς

Δικτύου Διανομής

Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας

Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων

Λοιπές επιβαρύνσεις

Δείτε αναλυτικά παρακάτω

Χρέωση Χρήσης Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς


Καλύπτει τις δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης και ανάπτυξης του ελληνικού συστήματός μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που μεταφέρει την ηλεκτρική ενέργεια. Συνίσταται από την πάγια χρέωση (εξαρτάται από την ισχύ της παροχής ) και από το μεταβλητό μέρος που σχετίζεται με το ύψος της κατανάλωσης.

ΧΧΣ = [ΜΠΧ(€/kVA& έτος) x kVA x Ημέρες /365]+ [kWh x MMX(€/kWh)]

όπου:
ΜΠΧ : η Μοναδιαία Πάγια Χρέωση
kVA : η Συμφωνημένη Ισχύς Παροχής του Πελάτη.
Ημέρες : ο αριθμός ημερών της περιόδου κατανάλωσης
kWh : κιλοβατώρες που έχουν καταναλωθεί κατά την περίοδο κατανάλωσης
MMX : η Μοναδιαία Μεταβλητή Χρέωση

Χρέωση Χρήσης Ελληνικού Δικτύου Διανομής


Η χρέωση αυτή καλύπτει τις δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης και ανάπτυξης του ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, μέσης και χαμηλής τάσης. Συνίσταται από την πάγια χρέωση που σχετίζεται με την ισχύ της παροχής και από την μεταβλητή χρέωση που εξαρτάται από την κατανάλωση.

ΧΧΔ = [ΜΠΧ(€/kVA& έτος) x kVA x Ημέρες /365]+ [kWh x MMX(€/kWh)/συνφ]

όπου:

ΜΠΧ : η Μοναδιαία Πάγια Χρέωση

kVA: η Συμφωνημένη Ισχύς Παροχής του Πελάτη των εγκαταστάσεών του με το Δίκτυο

Ημέρες : ο αριθμός ημερών της περιόδου κατανάλωσης

kWh: κιλοβατώρες που έχουν καταναλωθεί κατά την περίοδο κατανάλωσης

MMX : η Μοναδιαία Μεταβλητή Χρέωση

Συνφ : Ο μέσος συντελεστή ισχύος του Πελάτη κατά την Περίοδο κατανάλωσης. Όπου συνφ =[1/(1+(Άεργα/Ενεργά)2)]%

Όπου δεν γίνεται μέτρηση άεργου ισχύος, λαμβάνεται: συνφ =1.

Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας


Ως ΥΚΩ, σύμφωνα την ισχύουσα νομοθεσία είναι οι υπηρεσίες:

 

  1. Χρέωσης καταναλωτών μη διασυνδεμένων νησιών στις ίδιες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας με αυτές της ηπειρωτικής χώρας για την ίδια κατηγορία.
  2. Eιδικού τιμολογίου στους πολύτεκνους καταναλωτές, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
  3. Ειδικού Κοινωνικού Οικιακό Τιμολόγιο» (Κ.Ο.Τ.) σε ευπαθείς καταναλωτές. Υπουργική απόφασης (Δ5 ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.2010.
  4. Ειδικού «Τιμολογίου Υπηρεσιών Αλληλεγγύης» (Δ5-ΗΛ/Β/Φ1.21/23824/23.12.2013.

Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων


Το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) ορίζεται στο άρθρο 40 ν. 2773/1999, ΦΕΚ Α’ 286/22-12-99

ΕΤΜΕΑΡ = kWh x Μοναδιαία χρέωση (€/kWh)

Λοιπές Χρεώσεις


Χρεώσεις που επιβάλλονται σε όλους τους καταναλωτές, ανεξαρτήτως του προμηθευτή που έχουν επιλέξει, συνεισπράττονται με τους λογαριασμούς κατανάλωσης και αποδίδονται στο κράτος

Λοιπές Επιβαρύνσεις = Κατανάλωση x Μοναδιαία Χρέωση

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

Πελάτες Μέσης Τάσης

Η προσφορά στην Μέση Τάση για κάθε υποψήφιο πελάτη θα προκύπτει μετά από πλήρη τεχνική και οικονομική μελέτη που θα συντάσσεται από το τεχνικό τμήμα της Eunice Trading.

Χρέωση Χρήσης Συστήματος

ΧΧΣ =[ΜΑ (kW) x (€/kW) x (Ημέρες/30)]

MA: Μέγιστη Καταμετρηθείσα Ζήτηση στη ζώνη αιχμής (11:00 -14:00) της περιόδου των ημερών κατανάλωσης €/kW

Μοναδιαία Χρέωση Ισχύος Ημέρες : ο αριθμός ημερών της περιόδου κατανάλωσης

Χρέωση Δικτύου Διανομής

ΧΧΔ= ^A(kW)x ΜΠΧ^/kW) x (Ημέρες/30)] + [(kWh) x MMX(€/kWh) /συνφ]

MA: Μέγιστη Καταμετρηθείσα Ζήτηση στη ζώνη αιχμής (11:00-14:00) της περιόδου των ημερών κατανάλωσης

ΜΠΧ>: η Μοναδιαία Πάγια Χρέωση Ισχύος

Ημέρες: ο αριθμός ημερών της περιόδου κατανάλωσης

kWh: η καταμετρηθείσα απορρόφηση ενέργειας από το Δίκτυο, από τον Πελάτη κατά την Περίοδο των ημερών κατανάλωσης.

MMX: η Μοναδιαία Μεταβλητή Χρέωση Ενέργειας

Συνφ: η μέση τιμή του συντελεστή ισχύος του Πελάτη κατά την Περίοδο των ημερών κατανάλωσης, όπου: συνφ = [1/(1+(Άεργα/Ενεργά)2)]%

Λοιπές Επιβαρύνσεις = Κατανάλωση x Μοναδιαία Χρέωση

Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας = Κατανάλωση x Μοναδιαία

Χρέωση ΕΤΜΕΑΡ = Κατανάλωση x Μοναδιαία Χρέωση

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

Αναλυτικός Πίνακας Χρεώσεων

Δες εδώ αναλυτικά τις Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις ανά τύπο παροχής (ισχύει από 01/05/2023)

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

Αναγγελίες Βλαβών, ΔΕΔΔΗΕ

Online αναγγελία τυχούσας βλάβης

bitmap-copy-2@2x

EUNICE POWER

Τηλ. επικοινωνίας
801 11 88000 (από σταθερό) και 210 7294 512

Κεντρικά γραφεια:
Χειμάρρας 5, Μαρούσι, 15125 →

Εξυπηρέτηση πελατών:
Χειμάρρας 5, Μαρούσι, 15125 →

Γεια σου! Ρώτησε μας σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Eunice Power ή ό,τι άλλο θες!
Μπορώ να λαμβάνω εκκαθαριστικό λογαριασμό κάθε μήνα;! Στη We Energy, σου παρέχουμε τη δυνατότητα να λαμβάνεις μηνιαίο εκκαθαριστικό λογαριασμό συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα.
Που μπορώ να αναγγείλω τυχούσες βλάβες στην εγκατάστασή μου;! Μπορείς να αναγγείλεις τη βλάβη σου μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής του ΔΕΔΔΗΕ: link ή τηλεφωνικά στο 11500.
Πως μπορώ να επικοινωνήσω μαζί σας;! Μπορείς να μας καλέσεις τηλεφωνικά στο 210 7294512, ή να μας στείλεις email στο customers@eunice-power.gr
Τι σημαίνει 100% καθαρή, πράσινη ενέργεια;! Στη We Energy παράγουμε ενέργεια από 100% ανανεώσιμες πηγές. Επιλέγοντας τη We Energy, επιλέγεις πιστοποιημένα καθαρή, πράσινη ηλεκτρική ενέργεια για το σπίτι ή την επιχείρησή σου, υποστηρίζοντας έμπρακτα την προσπάθεια για την προστασία του περιβάλλοντος και τη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής.
Πως μπορώ να αλλάξω πάροχο και να έρθω στη We;! Πολύ εύκολα, μέσα από το We-Contract! Ακολούθησε τα βήματα εδώ και ολοκλήρωσε ηλεκτρονικά την αίτησή σου.
Ποιές είναι οι τρέχουσες προσφορές σας;! Σε αυτό το link θα βρεις αναλυτικά όλες τις προσφορές στα προγράμματα που παρέχουμε.
Άλλη ερώτηση / Call me back Γράψε μας το αίτημά σου και ένας εκπρόσωπός μας θα καλέσει άμεσα.


    Ψάχνεις κάτι άλλο;